JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, izdanje 77/21, 07. srpnja 2021. godine

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

NATJEČAJ ZA NN

Opis poslova radnog mjesta:

Upravlja i rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa pozitivnim propisima RH i općim aktima Općine. Planira, organizira, nadzire i brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova i izvršavanju zadataka, te ostvarivanju uvjeta za rad. Daje upute za rad službenicima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela za koji odgovora za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova i postupanje, koje uključuje najvišu materijalnu i financijsku odgovornost, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Prati zakone i dr. propise i brine o njihovoj primjeni u radu Općine. Inicira provedbu projekata financiranih iz EU i nacionalnih izvora iz područja od interesa za Općinu, te vodi, koordinira i usmjerava njihovu provedbu. Planira, vodi i koordinira povjerene poslove te rješava strateške zadatke i doprinosi razvoju novih koncepata. Kreira strategije i programe iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela po potrebi uz suradnju sa relevantnim dionicima; nadležnim tijelima, povjerenstvima, regionalnim koordinatorom i dr.. Provodi stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan Jedinstvenog upravnog odjela, osobito s tijelima kojih je osnivač Općina Lekenik i koji obavljaju poslove za Općinu, te prati i brine o obavljanju poslova u tijelima kojih je osnivač Općina Lekenik, u suradnji s odgovornim osobama. U okviru djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela surađuje s nadležnim tijelima i službama i drugim institucijama. Izrađuje, koordinira izradom i priprema nacrte prijedloga akata, donosi rješenja u upravnim stvarima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. Priprema nacrte Odluka i drugih akata za općinsko vijeće i općinskog načelnika. Izrađuje prijedlog plana prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, izrađuje prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. Provodi postupak prijma u službu; donosi rješenja o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o prestanku službe; vodi evidenciju prisutnosti na poslu; donosi Plan i Rješenja o korištenju godišnjih odmora; provodi postupak ocjenjivanja rada, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Nadzire i sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave. Brine o pravodobnom odgovaranju na zahtjeve/predstavke stranaka i u okviru ovlasti i nadležnosti i davanju određenih tumačenja i obrazloženja. Obavlja ostale poslove u skladu sa zakonima, drugim propisima i općim aktima.

Podaci o plaći:

Osnovnu bruto plaću sačinjava umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta 3,7 i osnovice koja iznosi 3.000,00 kuna.

Pismena provjera znanja obuhvaćati će poznavanje sljedećih propisa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20),

Zakona o službenicima u namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09),

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16),

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 32/20),

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

Zakon o cestama („ Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 82/14, 110/19),

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13 i 65/17, 114/18, 38/19, 98/19),

Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravi („Narodne novine“ 127/17, 138/20).

 

Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

 

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content