Prirodna baština

Na području općine Lekenik, koja se može smatrati jednom od prirodno dobro očuvanih, razlikuju se dva osnovna krajobraza:

– prostor Vukomeričkih gorica, brdskog kraja, na kojem se ističu vizure vinograda i šuma

– prostor nizinskog krajobraza uz rijeke Kupu i Odru, gdje je očuvana vegetacija nizinskih šuma ispresjecanih poplavnim livadama i pašnjacima,te poljoprivrednim površinama.

Na čitavom području Općine Lekenik prevladavaju, naizmjence poljoprivredne površine, livade i pašnjaci, šume, močvarne površine dok na povišenim dijelovima nalazimo vinograde (Vukomeričke gorice).Pogled na ovakav prirodni krajolik jedinstven je i neponovljiv, te je s tog osnova potrebno sačuvati vizure ovog kulturnog krajolika (Vukomeričkih gorica).

Veću vrijednost sa stajališta zaštite prirode i prirodne baštine imaju dvije rijeke koje protječu Općinom Lekenik: rijeka Kupa i rijeka Odra, odnosno Odransko polje.Prostor oko rijeke Kupe i Odransko polje predloženi su Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza.

OdraRijeka Odra

ODRANSKO POLJE – značajni krajobraz

Prostor Odranskog polja u širem smislu proteže se na prostoru sa desne obale rijeke Save, u predjelu od Velike Gorice do Grada Siska.Proteže se dužinom od 30 kilometara, dubinom od oko 8 kilometara (pokriva u širem smislu cca 200 km2). Grad Zagreb smješten je sjeverozapadno, a Sisak jugoistočno od Odranskog polja.

Pašnjaci predstavljaju plavna područja, koja plavi uglavnom rijeka Kupa prilikom otapanja snijega ili za vrijeme kišnog razdoblja. Plavne vode koje natapaju Odransko polje dolaze koritom Kupe iz Gorskog kotara, te još nisu zagađene otpadnim vodama industrije i gradova. Pašnjačke površine su poplavljene 5-7 dana godišnje i to u 90% slučajeva u mjesecu studenom, siječnju i veljači, a rijeđe u ožujku. Poplavljivanje je kratkotrajno i događa se polako, a razloga plavljenja je rast nivoa vode u Kupi, zbog topljenja snijega i velikih kiša, kada ona počinje teči u suprotnom smjeru, unazad, te pri tome unaša vode u Odransko polje. Do ovog dolazi zbog “uskog grla” Odre kod ušća u Kupu, što ne dozvoljava protok većih količina vode i uvjetuje “vraćanje” vode tokom Kupe unazad, u Odransko polje.Poplavne površine obrasta vegetacija pašnjaka, izuzetno bogata biljnim I životinjskim vrstama.

Prevladavaju slijedeće biljne vrste : busika (Deschampsietum ceaspitosae), livadna režuha (Cardamine pratensis), bijela djetelina (Trifolium repens), proljetni drjemovac (Leucoium vernum), žabnjak (Ranunculus repens, Ranunculus acris), poljska djetelina (Trifolium patens), kao i različite vrste šaševa, busike i zlatice (Solidago serotinae canadensis)…

Od životinjskih vrsta ovdje možemo zateći velik broj insekata (npr. vretenaca, komaraca, leptira… ), vodozemaca (žaba) i gmazova (najčešće bjelouška, rjeđe sljepići), te velik broj ptica: orla štekavca (Haliaetus albicilla), rodu (Ciconia ciconia), kosca (Crex crex), čaplju i dr.Odransko polje je i zavičaj različitih pasmina domaćih životinja: konja-hrvatskog posavca i turopoljske svinje.

Zavičajne pasmine životinja značajna su vrijednost prirodnog i kulturnog naseljeđa naše zemlje, a u ovom području su se održale zahvaljujući tradicijskom stočarstvu, kao važnoj grani gospodarstva.Tradicijsko stočarstvo omogućava održavanje pašnjaka i vlažnih livada, kao staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta, a predstavlja i posebnu krajobraznu osobitost ovog kraja.Sve su ovo razlozi za proglašenje Odranskog polja zaštićenim krajolikom.

konji u Odranskom poljuKonji u Odranskom polju

DOLINA RIJEKE KUPE – značajni krajobraz

Dolina rijeke Kupe (u širini od 100 m lijevo i desno od toka rijeke), zbog svoje izuzetne ljepote i krajobraznih vizura, predložena je za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz.

KupaKupa

Kupa je u ovom prostoru manja, sporija rijeka, zelene boje, zamućena, bez mirisa i bez vidljive otpadne tvari. Gustoća napućenosti biotopa biljnim i životinjskim organizmima je zamjetljiva, ali je gustoća vrsta nevelika, tek je znatnija zamjetljivost populacije algi-kremenjašica, zelenih algi i puževa.Bogat vrstama je okolni prostor (100 m od rijeke), koja protječe šumskim i livadnim dijelovima, dajući onima koji plove njome poseban doživljaj nizinske rijeke i njenog pejzaža. Proglašenjem rijeke Kupe značajnim krajobrazom i vodeći računa o zaustavljanju neplanske izgradnje na njenim obalama, zaštitio bi se ovaj prstor od daljnje devastacije.

dolina Kupedolina rijeke Kupe

Na području Općine Lekenik u vegetacijskom smislu u najvećem dijelu rasprostranjene su zone nizinskog pojasa i doline: vlažni i močvarni travnjaci, trstici i različite vrste poljoprivrednih kultura; u zapadnom dijelu općine brdski je pojas i rasprostranjene su šume hrasta kitnjaka, kestena i običnog graba.

Zone livada i pašnjaka predstavljaju osnovnu bio-ekološko hranidbenu podlogu za razvitak stočarstva. Brdski dio općine sa svojim odnosom šumskih površina otvorenih (potencijalno veoma kvalitetnih) livada i pašnjaka označava veliki prirodni potencijal za razvitak proizvodnje zdrave hrane.

Neophodno je očuvati šumske komplekse ne samo zbog dobrih ekonomskih učinaka na tlu sposobnom jedino za produkciju drvne mase nego zbog potrebe trajnog osiguravanja prirodne ravnoteže u cijeloj regiji koja utječe na opći režim voda, proizvodnju hrane, sigurnost od štetnih učinaka klime ( jake kiše i poplave ), eroziju i mnogo drugih učinaka.

suma

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content