JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 22. stavak 1. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik („Službeni vjesnik“ br. 22/08) i Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik („Službeni vjesnik“ 09/19), Općinsko vijeće Općine Lekenik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik

 

Uvjeti: Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti

– hrvatsko državljanstvo

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stručnoj spremi)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji i potvrda poslodavca kojom se dokazuje radno iskustvo u knjižničarskoj struci)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Lekenik na vrijeme od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU (PDF)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Večernjem listu“.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik“, na adresu: Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, 44272 Lekenik.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Općina Lekenik zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.  Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na  natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

KLASA: 612-04/19-02/01

URBROJ: 2176/12-01-19-01

                                                                

                                                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK

DOKUMENTI

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content