Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Lekenik

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Lekenik uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Lekenik.

 

Općina Lekenik, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 29.stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) dana 15.05.2018. objavljuje

JAVNI UVID

Na Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Lekenik.

Javni uvid traje od 15.05.2018. do 30.05.2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. svibnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Lekenik (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik ili slanjem emaila na adresu opcina-lekenik@sk.t-com.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Lekenik.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/2018.) člankom 29. propisano je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države kojeg donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika. Zakon propisuje da Program treba sadržavati slijedeće:

  • ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave,
  • podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje na istom,
  • površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
  • površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
  • površine određene za zakup,
  • površine određene za zakup za ribnjake,
  • površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka,
  • površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

 

Jedan zakupnik može maksimalno dobiti u zakup do 200 ha zemljišta. Za prodaju će biti predviđeno samo poljoprivredno zemljište male površine vodeći računa o Zakonskim propisima.

Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 27/2018) propisana je dokumentacija potrebna za donošenje Programa i Obrasci na kojima se izrađuje Program.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content