Katastarska izmjera

KATASTARSKA IZMJERA K.O. LEKENIK

Nakon provedenog geodetskog snimanja terena i izrade elaborata katastarske izmjere, dijela katastarske općine Lekenik, za koju je Ministarstvo pravosuđa dalo svoju suglasnost,  u lipnju je počelo izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i obnova zemljišne knjige k.o. Lekenik. Postupak izlaganja provodi se u Lekeniku, u prostoriji narodne knjižnice i čitaonice Lekenik.

Općina Lekenik krenula je u ovaj zajednički projekt s Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom iz razloga što je u postojećoj izmjeri došlo do velikog neslaganja  između katastarskog operata, (pisanog dijela i plana) te zemljišne knjige i terena, sa parcelama koje su usitnjene i sa neriješenim imovinsko pravnim odnosima. Izmjerom se planira riješiti i problem nerazvrstanih cesta koje se koriste godinama i imaju svoje nazive a u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi nisu evidentirane.

Za obavljanje geodetsko katastarskih usluga Općina Lekenik do sada je izdvojila 60% potrebnih sredstava, što iznosi 1.899.700,50 kn. Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Odluci općinskog vijeća nositelji prava na nekretninama dužni su sufinancirati katastarsku izmjeru s 400,00 kn po novoformiranoj katastarskoj čestici, što je dobar dio već i učinio, sklopivši ugovor o sufinanciranju s Općinom Lekenik. Ovim putem još jednom pozivamo vlasnike i ovlaštenike prava na zemljištu, koji to još nisu učinili, da nakon provedenog postupka izlaganja, pristupe u Općinu Lekenik radi sklapanja ugovora o sufinanciranju, uvažavajući činjenicu da se radi o projektu čija provedba treba omogućiti lakši promet nekretninama te doprinijeti razvoju poljoprivrede, poduzetništva kao i općenito razvoju ovog područja. Očekujemo maksimalnu suradnju  svih sudionika te obavezni odaziv po pozivima koje Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Sisak i Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sisku, upućuju nositeljima prava na nekretninama u k.o. Lekenik.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content