OBAVIJEST O UPISU DJECE U VRTIĆ ZA 2015./2016. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 10/97, 133/97 i 4/98  i 94/2013. i članka 36. točka 2. alineja 1. Statuta Dječjeg vrtića Lekenik od 29.09.2011., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lekenik daje sljedeću:

 O B A V I J E S T

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

Dječjeg vrtića Lekenik

za pedagošku godinu 2015./2016.  

Dječji vrtić Lekenik zaprimati će prijave za upis djece u dobi od 1 ( jedne) godine do polaska u osnovnu školu, u cjelodnevni program (10- satni).

Prijave za upis  podnose se od  1. svibnja 2015. do 20. svibnja 2015. godine 

Kod prijave za upis djeteta roditelji su obvezni  ispuniti obrazac Prijave za upis djeteta koji se može dobiti u Dječjem Vrtiću Lekenik, Hermana Gmeinnera 1, i na www.lekenik.hr Lekenik- Dječji vrtić Lekenik,  te priložiti slijedeće isprave:

  1. Presliku rodnog lista djeteta
  2. Presliku domovnice djeteta
  3. Preslik potvrde o prebivalištu
  4. Presliku osobne iskaznice jednog od roditelja
  5. Potvrde o radnom odnosu roditelja
  6. Potrebnu dokumentaciju temeljem koje se ostvaruje prednost pri upisu     
  7. Ostalu dokumentaciju navedenu u Zahtjevu za prijem                             

Podnesene prijave razmatrati će Komisije za prijem djece u Dječji vrtić Lekenik, temeljem postupka propisanog Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Lekenik za pedagošku godinu 2015. / 2016.

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik i na WEB stranici www.lekenik.hr  do  8. lipnja 2015. godine.

Roditelji nezadovoljni rješenjem zahtjeva za prijem mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Lekenik u roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja.

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Lekenik temeljem prijave na ovaj Oglas, upisuju se u Vrtić nakon obavljenog zdravstvenog pregleda i potpisanog Ugovora, a počevši od 01. rujna 2015. godine.

Za sve informacije o upisu roditelji se mogu obratiti na telefon 772-150 i 772-148 svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

                                                                     UPRAVNO VIJEĆE

                                                                   DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK

                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                  Vedran Havidić 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content