POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LEKENIK

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lekenik na radno mjesto Viši referent za računovodstvo i naplatu komunalnih potraživanja, objavljen u objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Lekenik dana 27. prosinca 2018., izvršilo je dana 11. siječnja 2019. godine otvaranje pristiglih prijava na Oglas i uvid u dostavljenu dokumentaciju.

 

Povjerenstvo je utvrdilo da su pristigle dvije prijave od kojih jedan podnositelj prijave ne ispunjava formalne uvjete natječaja te se u smislu članka 21. stavak 1. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11 i 04/18) ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Formalne uvjete natječaja u potpunosti ispunjava kandidatkinja MARTINA MATEŽA, Letovanić 92b, 44273 Sela, te se ovim putem poziva na provjeru znanja i sposobnosti koje će se održati 22. siječnja 2019. godine u zgradi Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, u prostoriji Vijećnice, s početkom u 10,00 sati.

 

Provjera znanja i sposobnosti provesti će se pismenim testiranjem i intervjuom, a odnositi će se na poznavanje područja reguliranih sljedećim propisima:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18)

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content