OGLAS za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Općine Lekenik

RADNIK NA UREĐENJU OKOLIŠA – (m/ž), 2 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, rad na puno radno vrijeme, razine obrazovanja od NK do SSS

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

– uređenje i održavanje javnih površina košnjom trave, čišćenjem od većeg korova i okolnog podivljalog raslinja

–  ravnanje terena, zatrpavanje rupa i lokvi te navoženje terena nasipnim materijalima

– manje zahtjevni poslovi betoniranja ili asfaltiranja

– krčenje raslinja po zaraslim i začepljenim kanalima, košnja trave, produbljivanje korita kanala kopanjem i odvozom iskopanog materijala

– uklanjanje prepreka u kanalima poput nagomilanog granja, trave ili otpada te drugih materijala koji začepljuju kanale i onemogućavaju otjecanje vode

– u vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o državljanstvu – presliku Domovinice ili osobne iskaznice
  • dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe
  • uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
  • potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • životopis

 

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, 44272 Lekenik, s naznakom „ZA OGLAS –  JAVNI RADOVI”, u roku 8 (osam) dana.

Više o Mjeri Javni rad na linku http://mjere.hr/mjere/javni-rad/

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Lekenik zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i WEB stranicama Općine Lekenik dana 03. lipnja 2019. godine i traje do 11. lipnja 2019. godine.

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content