OGLAS za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Lekenik o provođenju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, KLASA: 023-05/19-02/01, URBROJ: 2176/12-02-19-03 od 13. lipnja 2019. godine i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 04/18)  Pročelnik Jedinstvenog upravnog  dana 14. lipnja 2019. godine objavljuje

 

OGLAS

za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

Vrši se prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

–   1 polaznik stručnog osposobljavanja za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti

 

Uvjeti:

– srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke,

– nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,

– kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,

– kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se

obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina Lekenik podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put). Prava i obveze između polaznika, Općine Lekenik i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bit će uređeni ugovorom.

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati u prijavi moraju navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju na natječaj, a uz prijavu moraju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome ili potvrde o završenom obrazovanju,

– presliku osobne iskaznice,

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da se kandidat na   poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

– presliku uvjerenja (potvrde o nekažnjavanju) Općinskog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,

– preslika uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, ne starije od 30 dana,

– presliku potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji, ne starije od 30 dana.

 

Kandidati koji ostvare prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog javnog poziva dostaviti će, prema potrebi, izvornike navedene dokumentacije.

Općina Lekenik će nakon isteka roka za podnošenje prijava provesti provjeru znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Primanje polaznika stručnog osposobljavanja  provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prijave se podnose na adresu: Općina Lekenik, Zagrebačka 44, 44272 Lekenik, uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“, u roku 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljen je 17. lipnja 2019. na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Lekenik www.lekenik.hr , te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

KLASA: 023-05/19-02/01

URBROJ: 2176/12-02-19-04

U Lekeniku, 14. lipnja 2019. godine

PROČELNIK

Ivan Mužek, dipl.iur.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content