OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LEKENIK

VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU KOMUNALNIH POTRAŽIVANJA

KLASA: 112-03/18-01/09

URBROJ: 2176/12-03-18-02

 

U Lekeniku, 27. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), u nastavku teksta: ZSN,  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lekenik, na radno mjesto:

 

– VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU KOMUNALNIH POTRAŽIVANJA

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene službenika odsutnog na duže vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, rad na puno radno vrijeme

Opis poslova: obavlja poslove knjigovodstva i računovodstva, obavlja analitičko knjiženje naplate naknada iz područja komunalnog gospodarstva, izrađuje pregled zaduženja i temeljnica za knjiženje u proračunskom računovodstvu, izrađuje prijedloge akata iz svoje nadležnosti, vodi poslove blagajne, izrađuje blagajničke izvještaje, vodi brigu o zakonitom i pravovremenom izvršavanju naloga za plaćanje na teret općinskog proračuna, vrši obračun komunalne naknade, izrađuje rješenja, te vodi potrebne očevidnike, prati izvršenje rješenja i ispunjenje ugovora iz područja komunalnog gospodarstva te priprema postupke njihove prisilne naplate, vrši upise u potrebne evidencije, vrši njihovo usklađivanje sa stvarnim stanjem, te upisuje promjene podataka, izrađuje potrebna izvješća te ih dostavlja nadležnim tijelima.

Osnovnu bruto plaću sačinjava umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 2.800,00 kuna.

 

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog ili upravnog usmjerenja

– najmanje jedna godine  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja.

Osobe iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17) koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenog Zakona, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona kojima dokazuju svoj status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti, obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, sukladno članku 13. ZSN-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku jedne godine od prijma.

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati su dužni priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (običan preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene natječajem (običan preslik),

– običan preslik potvrde ili elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji (ne stariji od 30 dana računajući od dana objavljivanja natječaja)

– običan preslik dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i slično),

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, običan preslik

– običan preslik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci računajući od dana od dana objavljivanja natječaja,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dostavit će izvornike nakon prijma u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće se razmatrati te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Za kandidate prijavljene na oglas a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Pismena provjera znanja obuhvaćati će poznavanje sljedećih propisa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18)

Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

O vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni  putem obavijesti koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i WEB stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr najmanje 5 dana prije njihovog održavanja.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Lekenik, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu, Zagrebačka 44, Lekenik, 44272 Lekenik, u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: »Za oglas za prijam u službu«. Prijave se mogu dostaviti i osobno na prethodno navedenu adresu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

Ovaj oglas objavljen je na WEB stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na WEB stranicama i oglasnoj ploči Općine Lekenik dana 27. prosinca 2018. godine.

DOKUMENTI

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content