O G L A S za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Općine Lekenik

O G L A S  za zasnivanje radnog odnosa  u javnim radovima na području  Općine Lekenik

– RADNIK U JAVNOM RADU – (m/ž), 6 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za provođenje programa javnih radova na području Općine Lekenik, rad na puno radno vrijeme

Potrebni uvjeti: NK do SSS bilo kojeg usmjerenja, a na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz navedenih skupina ako u posljednje tri godine nisu radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci, te obzirom na trajanje prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

  1. skupina:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

– osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

  1. skupina:

– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

  1. skupina:

– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci

– osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o državljanstvu – presliku Domovinice
  • dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe
  • uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
  • potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • životopis

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti.

Plaća za navedeno radno mjesto iznosi od 3.839,47 kn u bruto iznosu. Nadoknađuje se  trošak mjesečne karte javnog prijevoza

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, 44272 Lekenik, s naznakom „ZA OGLAS –  JAVNI RADOVI, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Lekenik zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i WEB stranicama Općine Lekenik Lekenik dana 24. travnja 2017. godine.

 

                                                                                                   OPĆINA LEKENIK

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content