NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik

Klasa: 944-18/11-01/14

Urbroj: 2176/12-11-02 od 17. X. 2011. (1436)

Na temelju članka 45. alineje 6 Statuta Općine Lekenik (Službeni vjesnik broj 23/09. i 46/09.), članka 6. Odluke o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Lekenik (Službeni vjesnik broj 54/09. i 26/10.), i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik (klasa: 944-18/11-01/14, urbroj: 2176/12-11-01 od 14. listopada 2011.), Stručno povjerenstvo za prodaju nekretnina raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik.

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik, i to:

a) k.č. 1377 upisana u zk. ul. broj 1912 k.o. Pešćenica koju u naravi čini objekt ukupne površine 700 m²
b) k.č. broj 853/1,855/1,855/2 upisane u zk.ul. broj 327 k.o. Šišincac, suvlasništvo Općine Lekenik u 1/4 dijela
c) k.č. broj 3060/2, 3064, 3065/1 i 3065/2 upisane u zk.ul. broj 665 k.o. Letovanić, suvlasništvo Općine Lekenik u 1/2 dijela
d) k.č. 2749/1 i 2750/1 upisane u zk.ul. broj 2589 k.o. Letovanić, suvlasništvo Općine Lekenik u 1/2 dijela
e) k.č. u 293/1 i 294/5 upisanu u zk.ul. broj 966 k.o. Letovanić.

2. Ukupna početna cijena nekretnine za:

a) iznosi 81.144,75 kuna
b) suvlasnički dio iznosi 1.496,92 kune
c) suvlasnički dio iznosi 3.189,00 kuna
d) suvlasnički dio iznosi 2.498,60 kuna
e) iznosi 9.208,80 kuna.

3. Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, adresa, OIB
  • oznaku i površinu zemljišta, odnosno nekretnine
  • preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
  • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba
  • iznos ponuđene cijene po m² i ukupnu cijenu nekretnine
  • potvrdu o plaćenoj jamčevini.

4. Ponuditelj prilikom podnošenja ponude na natječaj mora platiti jamčevinu u iznosu od 10% od ukupno određene početne cijene nekretnine na račun Općine Lekenik broj: 2407000-1822800006 s pozivom na broj 7722-OIB. Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

5. Ponuditelj će ponuđenu cijenu za nekretninu/ne platiti u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora na račun Općine Lekenik

6. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja.

7. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici neposredno u Općinu Lekenik ili putem pošte preporučeno s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnine – a), b), c)….«, s adresom naručitelja i adresom ponuditelja.

8. Ponuditelj koji se natječe za više nekretnina mora dostaviti ponudu zasebno za svaki dio predmeta natječaja.
Zakašnjele ponude kao i ponude koje ne sadržavaju dokumentaciju navedenu u točki 3. natječaja neće se razmatrati.

9. Otvaranje ponuda kao i postupak pregleda i usporedbe obavit će Stručno povjerenstvo za prodaju nekretnina. Samo otvaranje ponuda nije javno i održati će se u prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, prvi sljedeći radni dan po isteku roka iz točke 6. natječaja u 12 sati.

10. O rezultatima natječaja, ponuditelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 60 dana od objavljivanja natječaja.

11. Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o prodaji, prodavatelj pridržava pravo pozvati na potpisivanje ugovora o prodaji prvoga sljedećega najpovoljnijeg ponuditelja koji je u tom slučaju dužan dostaviti ovjerenu izjavu o prihvaćanju najviše postignute cijene na natječaju ili raspisati novi natječaj. Sve troškove proizašle iz ugovora o prodaji i porez na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

12. Prodavatelj će uvesti kupca u posjed nekretnine u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene na račun prodavatelja.

13. Za dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Općinu Lekenik, Zagrebačka 44 na broj telefona: (044) 527-811.

14. Općina Lekenik pridržava pravo da ne izabere ni jednog ponuditelja.

Općina Lekenik

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content