NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u k.o. Žažina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 69,98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 34. alineje 1. točke 10.  Statuta Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ broj 5/13 i 13/13), članka 6. Odluke o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ broj 54/09 i 26/10) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u k.o.Žažina („Službeni vjesnik“ broj 43/13), raspisuje se

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u k.o. Žažina

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik, koje u naravi čine jednu zgradu i dvorište u Žažini, ukupne površine 4245 m2,  u  k.o. Žažina, a sastoji od
  k.č. 646/1, jedna zgrada i dvorište breg u Žažini, površine 4022 m2, upisana u zk.ul. broj 610,
  k.č. 646/9,  dvorište breg u Žažini , površine 223 m2, upisana u zk.ul. broj 612.
 2. Ukupna početna cijena nekretnine iznosi 307.762,50 kuna.
 3. Ponuditelj u ponudi treba naznačiti:
 • ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, adresa, OIB
 • oznaku k.č. i površinu zemljišta odnosno nekretnine
 • visinu ponuđene cijene po m2 i ukupnu cijenu za nekretnine
 • način plaćanja:
  • jednokratno – ukoliko ponuditelj namjerava platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu odjednom ili
  • obročno – ukoliko namjerava platiti kupoprodajnu cijenu u više obroka a najviše do 6 rata. U slučaju obročnog plaćanja uknjižba prava vlasništva dozvolit će se po konačnoj uplati ukupne kupoprodajne cijene.
 1. Ponudi treba priložiti:
 • presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
 • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajućiregistar ukoliko je ponuditelj pravna osoba
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini
       
 1. Ponuditelj prilikom podnošenja ponude na natječaj mora platiti jamčevinu u iznosu od 10% od ukupno određene početne cijene nekretnine na račun Općine Lekenik broj: HR4824070001822800006, model plaćanja: HR68 s pozivom na broj 7722-OIB.
  Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju  čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 2. Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja
 3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u Općinu Lekenik ili putem pošte preporučeno s naznakom „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U K.O. ŽAŽINA.“ s adresom naručitelja i adresom ponuditelja.
 4. Zakašnjele ponude kao i ponude koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.
 5. Otvaranje ponuda kao i postupak pregleda i usporedbe istih obaviti će Stručno povjerenstvo za prodaju nekretnina. Samo otvaranje ponuda nije javno i održati će se u prostorijama  Općine Lekenik, Zagrebačka 44 prvi slijedeći radni dan po isteku roka za dostavu ponuda u 10,00 sati. O rezultatima natječaja, ponuditelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 60 dana od dana objavljivanja natječaja.
 6. Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem  sklopiti ugovor o prodaji nekretnine u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
 7. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o prodaji, prodavatelj pridržava pravo pozvati na potpisivanje ugovora o prodaji prvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji je u tom slučaju dužan dostaviti ovjerenu izjavu od strane javnog bilježnika o prihvaćanju najviše postignute cijene na natječaju ili prodavatelj može raspisati novi natječaj.
 8. Porez na promet nekretnina i druge troškove proizašle u svezi sklapanja ugovora o prodaji snosi kupac u cijelosti.
 9. Općina Lekenik pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
 10. Za dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Općinu Lekenik, Zagrebačka 44, na broj telefona 044/ 527-811.

KLASA:944-18/13-01/04
URBROJ: 2176/12-01-13-3
LEKENIK, 24.10.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content