JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE „ PROSLAVE DANA OPĆINE LEKENIK- JURJEVO 2019.“

Općina Lekenik kao organizator održati će dana 27. travnja 2019. godine manifestaciju „Proslava Dana Općine Lekenik- Jurjevo 2019.“ na polivalentnom igralištu iza OŠ MLADOST Lekenik, Zagrebačka 25b, Lekenik u vremenskom periodu od 16:30 sati do 2:00 sata 28. travnja 2019. godine, te je u sklopu navedene manifestacije potrebno nabaviti ugostiteljske usluge koje podrazumijevanju usluživanje pića: vina (crna i bijela), gazirana i negazirana bezalkoholna pića, pivo, voda, te ostala pića.

Općina Lekenik osigurati će prostor koji će biti natkriven (šator veličine 15mx25m sa aluminijskom konstrukcijom) veličine 10m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, stolove i klupe, spajanje na struju, rasvjetu u šatoru, prijava manifestacije Policijskoj upravi SM, prijava ZAMP-u, redare, te ručak (grah) za sudionike programa kao i za pučanstvo.

Za ugostiteljsku uslugu potrebni ste osigurati opremu i šank, tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje ugostiteljske usluge sukladno prema važećim propisima, dužni ste voditi brigu o zbrinjavanju otpada, ishoditi sva potrebna rješenja, suglasnosti za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, te demontirati opremu i očistiti prostor po završetku manifestacije. Također se obvezujete poslovati poštujući propise o fiskalizaciji, Zakonu o PDV-u, Zakonu o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, te Zakon o radu.

Slijedom svega navedenog, molimo Vas da nam dostavite svoju ponudu za obavljanje ugostiteljske usluge za manifestaciju „Proslava Dana Općine Lekenik – Jurjevo 2019.“

Minimalna naknada za korištenje prostora i tehničkih uvjeta je 4.000,00 kuna.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je:

  • Dosadašnje dokazivo iskustvo/sudjelovanje u sličnim manifestacijama – kao dokaz prihvatiti će se ugovor, narudžbenica, fotografije, članci iz novina, izjava ponuditelja pod krivičnom i materijalnog odgovornošću
  • Ponuđeni iznos naknade

Onaj ponuditelj koji ponudi veći iznos naknade i dokaže da je sudjelovao najmanje u dvije slične manifestacije biti će odabran kao najpovoljniji.

U slučaju da dvije ili više ponuda imaju jednake uvjete (isti iznos naknade i sudjelovanje u sličnim manifestacijama ) odabrati će se ponuda koja je stigla prije.

Ponuda mora sadržavati:

  • Ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB i kontakt podacima
  • Preslika Rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
  • Dokumente ili izjavu koji potvrđuju sposobnost i iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (ugovor, narudžbenica, fotografije, članci iz novina, leci i sl.)
  • Iznos naknade

Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva  inače će ista biti isključena iz daljnjeg postupka.

Ponuda se izrađuje da čini cjelinu na način da se dostave svi traženi dokumenti unutra jednog maila na e-mail adresu: marijana.komar@lekenik.hr. ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA LEKENIK, ZAGREBAČKA 44, 44272 LEKENIK s naznakom „PONUDA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE „PROSLAVA DANA OPĆINE LEKENIK-JURJEVO 2019.“- NE OTVARAJ“. U slučaju objektivnih nemogućnosti slanja u jednom e-mailu, ponuditelj tražene dokumente može poslati u više mailova, s time da je obvezan u prvom mailu navesti cijeli sadržaj koji će svaki od narednih mailova sadržavati. Dokumenti moraju biti u PDF formatu ili moraju biti skenirani.

Rok za dostavu je najkasnije do 10. travnja 2019.  godine do 12:00 sati.

Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, a bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

IVICA PEROVIĆ, ing.prom.

DOKUMENTI

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content