NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

 

         REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA LEKENIK

             Općinski načelnik

Zagrebačka 44, Lekenik 44272

        Tel. 044/527-811, Fax. 044/527-818

        opcina-lekenik@sk.t-com.hr

 

KLASA: 121-13/15-01/24

URBROJ: 2176/12-02-15-02

 

U Lekeniku, 07. prosinca 2015. godine

 

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 20. Statuta Općine Lekenik (“Službene vjesnik” 05/13,  13/13 i 43/15)  i članka 5. stavak 3. i članka 11. Odluke o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima („Službeni vjesnik“ 43/13 i 55/13), Općinski načelnik Općine Lekenik dana 07. prosinca 2015. godine raspisuje:

 

PONOVLJENI  JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih novčanih potpora

učenicima srednjih škola i studentima

s područja Općine Lekenik

 

 1. Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima (u daljnjem tekstu: Odluka) Općina Lekenik u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. dodjeljuje ukupno 7 jednokratnih novčanih potpora redovnim učenicima srednjih škola u visini od 1.500,00 kuna.

 

 1. Uz zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora kandidat mora dostaviti slijedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora propisanih u Članku 3. ove Odluke:
 2. a) da je državljanin Republike Hrvatske – presliku Domovnice,
 3. b) da ima prebivalište na području Općine u najmanje dvije protekle godine računajući od

dana raspisivanja natječaja za dodjelu potpora – potvrdu MUP-a o prebivalištu (izdanu

nakon dana raspisivanja natječaja),

 1. c) da je upisao školsku/akademsku godinu 2015./2016. kao redovni učenik/student –

potvrda  škole/fakulteta

 1. d) da nije stariji od 26 godina – presliku osobne iskaznice
 2. e) da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:

– učenik – najmanje srednju ocjenu 4,0 za prethodnu godinu obrazovanja,

– student – najmanje srednju ocjenu 4,0 za prethodnu godinu obrazovanja u srednjoj

školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 3,5 i najmanje 45 ECTS bodova za

prethodnu akademsku godinu.

 

Učenici prvih razreda srednjih škola dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena 8. razreda osnovne škole, a studenti prve godine studija dostavljaju potvrdu o prosjeku ocjena četvrtog razreda srednje škole.

 

 1. f) da ukupno isplaćeni prihodi članova domaćinstva ne prelaze cenzus od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva – izjava dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog kućanstva i njihovim prihodima te potvrde Porezne uprave o ukupno isplaćenim prihodima u protekloj godini za podnositelja zahtjeva i svakog od navedenih članova kućanstva. Navedenu izjavu daju punoljetni podnositelji zahtjeva ispunjavajući obrazac IZJAVA 1.   U slučaju da je podnositelj zahtjeva za potporu maloljetnik, izjavu daje jedan od njegovih roditelja (ili posvojitelj, skrbnik) popunjavajući obrazac IZJAVA 2.

 

Obrasci IZJAVA 1. i IZJAVA 2. dostupni su na WEB-stranici Općine Lekenik i u prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik.

 

 1. Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti i presliku kartice žiro-računa na koji će im se isplatit potpora u slučaju ispunjenja svih navedenih uvjeta.

 

 1. Zahtjevi za dodjelu jednokratnih novčanih potpora sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, uz naznaku „ZA NATJEČAJ-JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE“.

 

 1. Rok za dostavu zahtjeva je 15. prosinca 2015. godine.

 

 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 1. Ukoliko učenika/studenata koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpora ima u broju većem od propisanog sukladno članku 5. stavku 3. Odluke, prednost će ostvarivati onaj učenik/student s manjim ukupno isplaćenim prihodom po članu domaćinstva iz članka 6. stavak 2. točka f) Odluke. Općinski načelnik će sa učenikom/ studentom koji stekne pravo na isplatu potpore sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze sukladno Odlukom.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                Ivica Perović, ing. prom.              

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content