9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Privreda d.o.o. Petrinja preuzela isporuku vodnih usluga u općini

Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Lekenik održanoj dana 01. kolovoza 2014.. godine donesena je Odluka o zaduživanju Općine Lekenik. Radi se o Odluci potrebnoj za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija za zaduženje Općine, tj. za ostvarivanje kredita za izgradnju dijela kanalizacije u Lekeniku. Naime, već je poznato da je Općina Lekenik ostvarila pravo na financiranje ovog projekta iz predpristupnog fonda Europske unije, program IPARD, mjera 301. Temeljem ove Odluke i dobivene suglasnosti Ministarstva financija, Općina Lekenik će se kreditno zadužiti kod OTP-banke koja je izabrana javnom nabavom kao davatelj kredita. Nakon realizacije cjelokupnog projekta iz ovog izvora financiranja, kredit će biti zatvoren sredstvima dobivenim iz spomenutog predpristupnog programa.

Vodne usluge Privredi

Sukladno zakonskim obvezama predviđenim Zakonom o vodama, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na svom području isporučitelju vodnih usluga Privredi d.o.o. Petrinja. Temeljem ove Odluke ukupna opskrba vodom i odvodnja na području Općine Lekenik povjerena je ovom poduzeću, a Općina će vlasništvo nad svojim vodnim građevinama unijeti u temeljni kapital toga društva, čime će postati i njegov suvlasnik. Tendencija je stvoriti aglomeraciju koja će obuhvaćati područje Općine Lekenik i Grada Petrinje i na taj način ostvariti uvjete za prijavu na natječaj za financiranje iz sredstava EU za izgradnju sustava ukupne vodoopskrbe i odvodnje na cijelom području ovih jedinica lokalne samouprave.

Smanjena naknada za jaslice

Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Lekenik. Ovom Odlukom cijena pohađanja jasličke grupe smanjena je sa 1.000,00 na 800,00 kuna mjesečno, dok su cijene ostalih programa ostale nepromijenjene. Izmijenjen je i način obračuna prilikom neredovitog pohađanja vrtića. Tako ako dijete pohađa vrtić 5 i više dana u jednom mjesecu, roditelji plaćaju punu mjesečnu cijenu programa. Ako dijete pohađa vrtić do 5 dana u mjesecu, roditelji plaćaju 50% mjesečne cijene programa kojeg dijete pohađa. Ukoliko dijete cijeli mjesec ne pohađa vrtić, roditelji plaćaju 40% cijene programa. (I. Mužek)

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content