Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15- pročišćeni tekst, 94/17), članka 34. stavka  1. točke 10.  Statuta Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ broj 6/2018 i 19A/20), članka 6. Odluke o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju nekretninama u Općini Lekenik (“Službeni vjesnik” broj 54/09, 26/10 i 49/14), te Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u poduzetničkoj zoni „Marof“ (“Službeni vjesnik” broj 12/19), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u poduzetničkoj  zoni „Marof“ u Lekeniku

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina – građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Lekenik u Poduzetničkoj zoni D1 „Marof“ u Lekeniku, k.o. Lekenik
R. br. Katastarska čestica Površina        ha  a   m2 Početna cijena HRK GOSPODARSKA NAMJENA Oznaka namjene
1. 3008 86 26 353.666,00 PROIZVODNA I-04
2. 3009 78 53 321.973,00 PROIZVODNA I-03
3. 3011 75 84 310.944,00 PROIZVODNA I-02
4. 3012 58 58 240.178,00 PROIZVODNA I-01
5. 3019 1 03 61 424.801,00 PROIZVODNA I-20
6. 2994 56 07 229.887,00 POSLOVNA K-14
7. 2995 73 85 302.785,00 POSLOVNA K-15
8. 2996 84 55 346.655,00 POSLOVNA K-16
9. 2997 89 53 367.073,00 POSLOVNA K-17
 1. Katastarske čestice su sukladno Detaljnom planu uređenja Poduzetničke zone D1–„Marof“ Lekenik, namijenjene za poduzetničke djelatnosti slijedećih gospodarskih namjena: I – PROIZVODNA, K – POSLOVNA.

Na web stranici Općine Lekenik www.lekenik.hr može se izvršiti uvid u plan detaljne namjene površina.

 1. Poduzetnička zona opremljena je komunalnom infrastrukturom čija izgradnja je sufinancirana u sklopu realizacije projekta „Poduzetnička zona Marof Leknik – pokretač lokalnog razvoja“ sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj,  u sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007.-2013. Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.
 2. Početna cijena po 1 m2 iznosi 41,00 kn.
 3. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore.
 4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na nekretninama. Navedeni natjecatelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost ispravom o upisu u poslovni, sudski, (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajućom potvrdom – pravne osobe, odnosno preslikom osobne iskaznice – fizičke osobe.
 5. Ponuditelj u ponudi treba naznačiti:
 • osobne podatke (ime i prezime odnosno naziv tvrtke, adresu /sjedište tvrtke, OIB,
 • oznaku zemljišta (katastarske čestice) i površinu zemljišta za koje se natječe,
 • visinu ponuđene cijene po m2 i ukupnu ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu,
 • način plaćanja:
  • jednokratno – ukoliko namjerava platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu odjednom ili
  • obročno – ukoliko namjerava platiti kupoprodajnu cijenu u više obroka a najviše do 12 rata. U slučaju obročnog plaćanja uknjižba prava vlasništva dozvolit će se po konačnoj uplati ukupne kupoprodajne cijene.
 • djelatnost koju namjerava obavljati u zoni.
 • potrebni energenti: struja(kw).
 • planirani broj novozaposlenih radnika.

 Ponudi treba priložiti:

 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar za poslovne subjekte, preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
 • Potvrdu o izmirenim porezima i doprinosima,
 • Izjavu da ponuđač nema dugovanja prema Općini Lekenik,
 • Za poslovne subjekte: BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (original ili ovjerena preslika), iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci od dana sastavljanja obrasca, osim za novoosnovane poslovne subjekte koji nisu imali promet ili su tek u postupku otvaranja računa koji prilažu (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) IZJAVU da nije bilo prometa po računu ili IZJAVU da je u tijeku postupak otvaranja računa.
 1. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% od ukupno određene početne cijene, na račun Općine Lekenik, otvoren u HPB, broj: HR8123900011822800006, model HR68, poziv na broj 7722-OIB. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
  Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Natjecatelj  čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 2. Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 3. Prijave na Javni natječaj predaju se u Općinu Lekenik, Lekenik, Zagrebačka 44, neposredno u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom ponuditelja i naručitelja ili putem pošte preporučeno.
  Na omotnici navesti « NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U PODUZETNIČKOJ ZONI ».
 4. Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama općine Lekenik, Lekenik, Zagrebačka 44, prvi slijedeći radni dan po isteku roka za podnošenje prijave na natječaj, u 12,00 sati.
 5. Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 6. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 60 dana od dana objavljivanja natječaja.
 7. Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o prodaji u roku smatrat će se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 8. Sve troškove proizašle iz ugovora o prodaji i porez na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.
 9. Kupac je dužan započeti izgradnju objekta najkasnije u roku 1 godine, a djelatnost započeti u roku od 3 godine od dana potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.
 10. U slučaju nepoštivanja navedenih rokova i odredbi natječaja ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Općine, Općina ima pravo raskinuti ugovor, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 15%, na ime naknade štete.
 11. Za nekretnine vrijedi petogodišnja zabrana otuđenja (preprodaje) bez suglasnosti Općine Lekenik. Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljište nakon isteka roka zabrane otuđenja, pravo prvokupa ima Općina Lekenik.
 12. Općina Lekenik ima pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja.
 13. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Lekenik, te na telefon 044/527-811, a dostupne su i na web stranici Općine Lekenik lekenik.hr.

KLASA:944-18/20-01/03

URBROJ:2176/12-01-20-02

Lekenik, 25.08.2020.

 

NATJEČAJ MAROF